Middelfart Gymnastiks vedtægter

Vedtaget på generalforsamlingen d. 24.01.23

§1

MG&BK’s gymnastikafdeling vil være områdets fortrukne gymnastikforening for både instruktører og gymnaster med plads til bredden indenfor børne- og motionsgymnastik.

§2

Afdelingen beliggende i Middelfart Kommune, består af aktive medlemmer, som deltager på foreningens hold og øvrige aktiviteter.

§3

Indmeldelse i foreningen sker i forbindelse med tilmelding og kontingentindbetaling via foreningens hold og øvrige aktiviteter.

§4

Foreningens vedtægter er tilgængelige på foreningens hjemmeside.

§5

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og gælder for et år ad gangen. Dog er bestyrelsen berettiget til at fastsætte kontingent for nyoprettede hold.

§6
Såfremt et medlem udviser mangel på orden eller disciplin ved øvelserne, kan der bortvises herfra. En sag som har haft eksklusion til følge, kan af medlemmet kræves forelagt afdelingens bestyrelse og eventuelt dennes generalforsamling.

§7
Bestyrelsen består af formand, kasserer og mindst 3 medlemmer, der vælges på afdelingens generalforsamling for 2 år ad gangen med skiftende afgang for 3 og 2 bestyrelsesmedlemmer og således, at formand og kasserer ikke afgår samtidig. Endvidere vælges to revisorer.

§8
Ved formandens fravær fungerer næstformanden, der udpeges inden for bestyrelsen. Ved indtrædende vakance supplerer bestyrelsen sig selv til førstkommende generalforsamling.

§9
Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøde så ofte, denne finder det fornødent, eller når to bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Formanden leder mødet, modtager afdelingens korrespondancer og behandler dette i samråd med bestyrelsen. Endvidere træffer formanden om fornødent en foreløblig afgørelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er mødt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§10
Kontingentet indbetales ved tilmelding via foreningens digitale medlemsregister. Kassereren fører fortegnelse over medlemmerne, fører regnskabet og foretager fornødne udbetalinger. Regnskabet, der følger kalenderåret, afsluttes før generalforsamlingen.

§11
Sekretæren, der udpeges inden for bestyrelsen, udarbejder mødereferat fra bestyrelsesmøder, generalforsamlinger m.m. og journalisere dette i foreningens digitale arkiv.

§12
Udebliver et bestyrelsesmedlem tre på hinanden følgende gange fra bestyrelsesmøder uden lovligt forfald kan bestyrelsen supplere sig selv, og den pågældende indkaldes ikke oftere.

 

§13
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i afdelingen. Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af januar måned. Der varsles til denne med mindst 2 ugers varsel, via foreningens hjemmeside og mail direkte til foreningens medlemmer. I tilfælde af force majeure, kan bestyrelsen vælge at afholde generalforsamlingen online. Ved afholdelse af generalforsamlingen skal bestyrelsen sikre, at generalforsamlingen afholdes via en online platform hvor alle generalforsamlingens deltagere, har mulighed for, at komme til orde, så medlemmernes rettigheder er sikret. Er bestyrelsen nødsaget til at afholde online generalforsamling, meldes dette ud via afdelingens hjemmeside samt via mail til foreningens medlemmer.
Generalforsamlingens dagsorden er som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg
  7. Eventuelt

 

§14

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne fremsender skriftlig begæring derom med angivelse af forhandlingsemne. Sådanne generalforsamlinger skal indkaldes senest 8 dage efter begæringens fremkomst.

§15

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

§16

Stemmeret har aktive medlemmer over 18 år samt en forælder til et aktivt medlem under 18 år.

 

§17

Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig.

§18

Inden generalforsamlingens begyndelse vælges der en dirigent.

§19

Ved afstemning gælder simpelt stemmeflertal. Er stemmerne lige, bortfalder forslaget.

§20
Til beslutning af vedtægtsændringer kræves, mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettiget medlemmer stemmer for.

§21

Ved de ordinære generalforsamlinger afgiver formanden beretning om afdelingens virksomhed siden sidste generalforsamling. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

§22

Gymnastikforeningen tegnes af formanden og næstformanden i fællesskab. Uopsættelige beslutninger kan træffes af formanden alene, men i så fald skal der orientering til bestyrelsen senest ved førstkommende bestyrelsesmøde.

§23

Afdelingen kan ikke opløses, så længe der ikke er flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§24

I tilfælde af opløsning tilfalder eventuelle midler MG&BK’s hovedafdeling.

§25

Ovennævnte vedtægter ophæver alle tidligere vedtægter.