Vedtægter

Gældende for MG&BKs gymnastikafdeling.
Vedtaget på generalforsamlingen d. 22.10.2009.

Formål

§1 MG&BK gymnastikafdeling vil være områdets fortrukne gymnastikforening for både instruktører og gymnaster med plads til bredden indenfor børne- og motionshold.

Medlemmer og kontingent

§2 Afdelingen, beliggende i Middelfart Kommune, består af aktive medlemmer, som deltager i øvelser og konkurrencer.

§3 Indmeldelse i foreningen sker i forbindelse med kontingentbetaling ved sæsonens start.

§4 Ved indmeldelse kan på forlangende udleveres et eksemplar af de pågældende vedtægter.

§5 Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling og gælder for et år ad gangen. Dog er bestyrelsen berettiget til at fastsætte kontingent for nyoprettede hold.

§6 Såfremt et medlem udviser mangel på orden eller disciplin ved øvelserne, kan der bortvises herfra. En sag som har haft eksklusion til følge, kan af medlemmet kræves forlagt afdelingens bestyrelse og eventuelt dens generalforsamling.

Bestyrelsen og organisation

§7 Bestyrelsen består af formand, kasserer og mindst 3 medlemmer, der kan vælges på afdelingens generalforsamling for 2 år ad gangen med skiftende afgang for 3 og 2 bestyrelsesmedlemmer og således, at formand og kasserer ikke afgår samtidig. Endvidere vælges to revisorer.

§8 Ved formandens fravær fungerer næstformanden, der udpeges inden for bestyrelsen. Ved indtrædende vakance supplerer bestyrelsen sig selv til førstkommende generalforsamling.

§9 Formanden, sammenkalder til bestyrelsesmøder så ofte han/hun finder det fornødent, eller når to bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Han/hun leder mødet, modtager afdelingens korrespondance og behandler dette i samråd med bestyrelsen. Endvidere træffer han/hun om fornødent en foreløbig afgørelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er mødt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§10 Kassereren lader kontingentet opkræve, fører fortegnelse over medlemmerne, fører regnskabet og foretager fornødne udbetalinger. Regnskabet, der følger kalenderåret, afsluttes før generalforsamlingen.

§11 Sekretæren, der udpeges inden for bestyrelsen, udarbejder mødereferat fra bestyrelsesmøder, generalforsamling m.m. og opbevarer dette i afdelingens arkiv.

§12 Udebliver et bestyrelsesmedlem tre på hinanden følgende gange fra bestyrelsesmøder uden lovligt forfald kan bestyrelsen supplere sig selv, og den pågældende indkaldes ikke oftere.

Generalforsamling og afstemning

§13 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i afdelingen. Generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af januarmåned. Der indvarsles til denne med mindst 1 uges varsel i de stedlige dagblade.

Generalforsamlingens dagsorden er som følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt

§14 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne fremsender skriftlig begæring derom med angivelse af forhandlingsemne. Sådanne generalforsamlinger skal indkaldes senest 8 dage efter begæringens fremkomst.

§15 Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

§16 Stemmeret har aktive medlemmer over 18 år samt en forældre til et aktivt medlem under 18 år.

§17 Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig.

§18 Inden generalforsamlings begyndelse vælges der en dirigent.

§19 Ved afstemning gælder simpel flertal. Er stemmerne lige, bortfalder forslaget.

§20 Til beslutning af vedtægtsændringer kræves, at mindst 1/5 af afdelingens stemmeberettigede medlemmer mødt, og at mindst 3/5 af disse stemmer derfor. For så vidt en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling med sædvanlig varsel, og man kan da beslutte uanset de mødtes antal.

§21 Ved de ordinære generalforsamlinger afgiver formanden beretning om afdelingens virksomhed siden sidste generalforsamling. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

Tegningsregl

§22 Gymnastikforeningen tegnes af formanden og næstformanden i fællesskab. Uopsættelige beslutninger kan træffes af formanden alene, men i så fald skal der ske orientering til bestyrelsen ved førstekommende bestyrelsesmøde.

Opløsning

§23 Afdelingen kan ikke opløses, så længe 20 stemmeberettigede medlemmer ønsker dens beståen. Er dette ikke tilfældet, indkaldes til særlig generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer må være til stede og 5/6 af de tilstedeværende stemmeberettigede afgiver deres stemmer derfor.

§24 I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om eventuelle midlers anvendelse til gymnastikmæssige formål i Middelfart Kommune.

§25 Ovennævnte vedtægter ophæver alle tidligere vedtægter.